Praksis Sayı 42: Simgesel Siyaset

Aralık 2016
240 syf
9771312861842
Stokta
15,00TL/Ad KDV Dahil
14,85TL+ %1KDV
Sipariş için giriş yapınız
Simgesel Siyaset
Bu sayıda, bahsedilen yönelimin gelişim dinamikleri, siyasal aktörlerin tören ve simgeler u¨zerinden kurguladığı ve ku¨ltu¨rel değerlere mu¨racaat ederek oluşturduğu siyaset yapma biçiminin gerekçeleri ve sonuçları, birbirinden farklı dönem ve coğrafyalara odaklanan örnekler u¨zerinden tartışılmaktadır. Olgusal örnekler üzerinde du¨şu¨nu¨lu¨rken, aynı zamanda simgesel siyaseti öne çıkaran ulusal ve uluslararası koşullar, süreçlerin tarihsel arka planı ve simgesel siyasallıklar arasındaki farklar ele alınıp, otoriter ortamlarda simgesel söyleme yöneliş dinamiklerini anlamlandırma açısından işlevi olan bir tarihsel çerçeve çizilmesi hedeflenmiş, mazlumların muhalif siyasetinin bu alandaki sınır çizgilerinin belirgin hale getirilmesine gayret edilmiştir. Ele alınan olgusal örneklerin tu¨m boyutlarıyla tartışılarak tüketilmesi yerine, simgelerin seçilme ve işlevlendirilme mekanizmalarına, uygulayıcı iradenin ideolojik tercihleri dikkate alınarak ışık tutulması amaçlanmış, elden geldiğince tarihsel su¨reklilik içeren örnekler ile gu¨ncel deneyimler birbirine komşu makalelerde değerlendirilmiştir.

Bu Sayıda  • Tu¨rkiye’de Sağ-Muhafazakârlığın İdeolojik Haritasında Üniversitenin Yeri ve Bir Karşıt Simge Olarak ODTÜ /Melek Zorlu

  • Bir Modernlik Fantezisi Olarak Cumhuriyet Baloları /Mu¨zeyyen Ezel Ünal

  • Hafızaya Karşı Hafıza: 1990 Sonrası Tu¨rkiye Sinemasında Ses Kasetleri /Deniz Morva-Kablamacı

  • Sembollerde Cemaati Aramak ve Kimliği Yeniden Kurmak: Dersim’de Hafıza, Yerellik ve Siyaset/Ülker Sözen

  • Mekân Her Şeyden Önce Yok Etmeye Yarar /Meltem Al

  • Simgesel Siyasette Aktörler, Su¨reçler ve Muhalefet Olasılıkları: Ankara Bu¨yu¨kşehir Belediyesi Amblem Rekabeti Örneği Yu¨cel Demirer

  • Gu¨ndelik Hayat, Karnaval ve Direniş: Gezi’de Mizah/Adem Yeşilyurt

  • Tu¨rkiye’de Sembolik Siyaset ve Protesto Ku¨ltu¨ru¨: Gezi’den Sonra Yeni BirPerformativite mi? /Pieter Verstraete Çeviren: Mehmet Barış Gu¨mu¨şbaş

  • Tabiyet ve Simgesel Şiddet Kavramları Üzerinden Foucault ve Bourdieu’yu¨ Birlikte Okumak/ Gu¨ney Çeğin ve Gu¨rhan Özpolat